Voorwaarden

Voor donatie komen alleen aanvragen in aanmerking die binnen de doelstelling van de stichting vallen:

Stichting Beringer Hazewinkel is een particulier vermogensfonds voor het stimuleren van eigentijdse kunst, zowel beeldende kunst als podiumkunsten in de provincies Groningen en Drenthe. De projecten dienen een bovenregionale uitstraling te hebben. De stichting vindt het van belang om aan artistieke vernieuwing en kwaliteit bij te dragen en in het bijzonder aan het bevorderen van talentontwikkeling.

We beoordelen op:

  • Publieksbereik: er moet sprake zijn van bovenregionale uitstraling;
  • Artistieke vernieuwing: het project is onderscheidend, actueel en relevant binnen het bestaande aanbod;
  • Kwaliteit: uit het projectplan blijkt artistieke, professionele en zakelijke kwaliteit;
  • Talentontwikkeling: gericht op het naar een hoger niveau brengen van talenten/jonge makers op het gebied van kunst.

Een project moet voldoen aan:

  • Werkgebied: een project moet voortkomen uit en/of plaatsvinden in de provincies Groningen en Drenthe of in ieder geval direct ten goede komen aan dit werkgebied;
  • Termijn: de aanvraag dient minimaal vier maanden voor de start van het project ingediend te zijn en het project mag niet reeds gestart of gerealiseerd zijn op het moment dat de stichting nog een beslissing moet nemen;
  • Draagvlak: een project moet draagvlak hebben, bij voorkeur wordt een project door meerdere partijen ondersteund, waarbij een evenwichtige verdeling bestaat tussen eigen inkomsten en bijdragen van fondsen, overheden en bedrijven. Van de aanvrager wordt verwacht dat deze ook actief andere fondsen of sponsoren benadert;
  • Financiële onderbouwing: er moet een inzichtelijke kostenbegroting van het project zijn en de kosten moeten reëel en noodzakelijk zijn. Tevens is een dekkingsplan noodzakelijk waarin aannemelijk moet worden gemaakt dat een en ander niet of niet geheel kan worden gefinancierd uit eigen middelen.

De webpagina Projecten geeft voorbeelden van projecten waar de stichting ondersteuning aan heeft verleend. Daar vindt u ook een overzicht van de meest recente projecten en activiteiten.